Bedrijfstrainingen zakelijk Engels op maat


SR training krijgt een 4.8/5 op basis van 44 beoordelingen bij Google

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door:
naam bedrijf: SR training
adres: Lemmerhengst 19
postcode 4617 GL
vestigingsplaats: Bergen op Zoom
KvK nr 54520894
hierna te noemen opdrachtnemer. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk. Door aanvaarding van de offerte van opdrachtnemer accepteert opdrachtgever de voorwaarden van opdrachtnemer. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Offerte
Geldigheid offertes (werkzaamheden en prijzen) gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld.
Zo niet dan geldt er een geldigheidstermijn van 6 maanden.

Artikel 3. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden
Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden en betalingstermijnen van opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever laten echter de toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtnemer onverlet.

Artikel 4. Verplichtingen van opdrachtnemer
Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever
De opdrachtgever verplicht zich na ondertekening van de offerte binnen een termijn van 14 dagen afspraken te maken over de data van uitvoering van de werkzaamheden, behalve als deze data zijn
vermeld in de offerte. De opdrachtgever verplicht zich om binnen 30 dagen de factuur te voldoen die in de eerste week waarin de werkzaamheden van opdrachtnemer starten zal worden verstuurd aan opdrachtgever. Bij het niet betalen van de factuur binnen 30 dagen zal de standaardvergoeding voor incassokosten ad € 40,00 in rekening worden gebracht zoals is bepaald (per 16 maart 2013) voor B2B bedrijven. Alle speciaal ontwikkelde (les) materialen voor de opdracht blijven intellectueel eigendom van opdrachtnemer en mogen op geen enkele wijze worden gekopieerd of aangepast.

Artikel 6. Prijzen
De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief 21%BTW, tenzij vermeld en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. Tussentijdse wijzigingen in de materiaal- en ontwikkelingskosten die ontstaan meer dan twee maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever. Wordt uitvoering van de werkzaamheden met meer dan 3 maanden uitgesteld om welke reden dan ook dan wordt een nieuwe offerte door opdrachtnemer gemaakt met de daarin kostenbepalende factoren voor dat moment.

Artikel 7. Meer- en minderwerk
Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk (extra ontwikkeling materialen, extra lessen )komen geheel ten laste van de opdrachtgever. Meerwerk wordt afgerekend op basis van een aanvullende offerte. De toepasselijkheid van het in artikel 7: 755 BW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8. Opschorting en intrekken
Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn schade aan uren die op dat moment al zijn gemaakt ter voorbereiding op het uit te voeren werk en eventueel bestelde lesmaterialen. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt na ondertekening van de offerte, is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen, tegen de kostprijs, inclusief gederfde inkomsten te voldoen. Onder gederfde inkomsten wordt de offerteprijs bedoeld.

Sub: annulering lessen
*  Annulering van een les kan tot 24 uur voor aanvang van de les zonder kosten worden gedaan.
Is dit binnen 24 uur dan vervalt de les. Annulering van lessen kan 2x  kosteloos worden gedaan.
Daarna geldt bij annulering een vergoeding aan SR training van € 125,00 per 2 lesuren.
*  De factuur zal worden gestuurd na de eerste les en dient 30 dagen na dagtekening van de
factuur te zijn voldaan.
*  Bij ziekte van de docent wordt de les na onderling overleg ingehaald.

Artikel 9. Deugdelijkheid geleverd werk
Opdrachtnemer is verplicht goed en deugdelijk werk af te leveren dat voldoet aan de (wettelijke) eisen en wat gesteld is in de overeenkomst/offerte of mondeling is overeengekomen met de opdrachtgever. Opdrachtnemer zal een tussentijdse evaluatie uitbrengen van de vorderingen van de deelnemer of deelnemers. Ook zal opdrachtnemer een eindevaluatie uitbrengen van uitgevoerde werkzaamheden en eindniveau van deelnemer of deelnemers.

GRATIS E-BOOK
150-zakelijke-Engelse-uitdrukkingen-SR training-zakelijk-Engels Zakelijke uitdrukkingen in het Engels 150 stuks!

Nederlandse uitleg, met Engelse voorbeeldzinnen.

 

Voorkom Van Gaaleriaanse Fouten, Spreek als een Native Speaker, Kom Professioneel over

DOWNLOAD

ONS WERKGEBIED

Wij komen naar u toe. Onze taalcursussen geven wij als in-companytraining in het gebied van Vlissingen tot Rotterdam, van Breda tot Tilburg, van Den Bosh tot Den Haag, maar ook in andere plaatsen in Nederland zijn wij actief. Bekijk de locaties van onze klanten.

google-map-logo

STEL UW VRAAG
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

In de afgelopen maanden heeft een aantal van mijn collegae bij A&B Groep de cursus Zakelijk Engels gevolgd bij SR training en ik ben blij verrast met de behaalde resultaten.

SR training heeft het team Geboortezorgadvies van CZ op een praktische en inspirerende manier kennis laten maken met Zakelijk Engels.

Iedere les was voor mij boeiend en leerzaam. De opdrachtvormen waren wisselend, afgestemd op mijn werk. Dit maakte de lessen dynamischer.

SR training is een toegankelijk trainingsbureau dat hoogwaardige taaltrainingen aanbiedt. Het is een fijne partner in de samenwerking en is enorm flexibel. Flexibel in de inhoud van trainingen, de planning en de omgang.

Wat me vooral aansprak was, dat het zo toepasbaar was. We behandelden onze eigen e-mails en rapporten. Geen droge lesstof of invuloefeningen.

Wat een verschil met school, dat leren zo leuk kan zijn. Echt praktisch en afgestemd op onze groep.
Hartstikke bruikbaar in ons werk.

Het heeft me eigenlijk nog verder gebracht dan waar ik dacht uit te komen. Ik spreek met veel meer zelfvertrouwen en merk dat het communiceren stukken beter gaat. Ook is er aandacht besteed aan vaktechnische vocabulaire wat me erg heeft geholpen.